Vad är vad inom logistik?

Buffertlager Buffer Stock
Lager för att ta upp osäkerhet i efterfrågan eller för att utjämna flödet i en produktionsprocess.

Crossdocking Cross Docking
Överföring av (pall) gods från en trailer till en annan på en terminal. Omlastning, ev omsortering för omedelbar vidaretransport till t ex butik. Ingen mellanlagring.

FIFO First In First Out
Först in först ut - prioriteringsregel för hur gods som lagras levereras ut.

Godsterminal Terminal
Plats för omlastning och sortering av gods. Ofta en knutpunkt i ett transportflöde där man sammanför eller delar upp gods för vidare transport till slutdestinationen.

Konsignationslager Consignment Stock
Ett lager där leverantören förvarar sitt gods och godset är i dess ägo till dess kunder, återförsäljare eller agenter vill ta ut det.

Lager Inventory
Förvaring av varor/gods som  ska användas i framtiden för försörjning av produktion eller för distribution och förbrukning.

Lagerhotell
Ingår i lösningar med tredjepartslogistik där en tredje part åtar sig att driva ett lager åt ett företag. 

Logistik Logistics
Planering, organisering och kontroll av aktiviteter som ser till att rätt material och produkter finns på rätt plats, i rätt tid och i rätt kvantitet samt till rätt kostnad.

Olika logistikbegrepp

Transportlogistik
Produktionslogistik

Tredjepartslogistik
Benämns också tredjepartslogistik (Third Party Logistics, TPL eller 3PL). En tredje part åtar sig att utföra hela eller delar av de logistiktjänster som krävs för att säkerställa materialflöden mellan ett företag och dess kunder.  Både små och stora företag lägger ut sin logistik för att uppnå flexibilitet, kostnadseffektivitet och större fokus på sin kärnverksamhet.Vanliga tjänster är lager inklusive plock och pack, transporter, IT-stöd för logistik samt tullfrågor. Men det kan också omfatta kundtjänst, fakturering/reskontra och kanske till och med ekonomifunktioner som bokföring och lönehantering.

Fjärdepartslogistik
När en fjärdepart går in och styr den logistiska strategin för en hel försörjningskedja för att på så sätt skapa maximal effektivitet.

Lean production
En av grunderna inom lean production är att man endast producerar efter kundens behov.  Ett grundläggande steg är att optimera partistorleken så att man inte producerar mer än vad som är anpassat till kundens ordern.

Supply Chain Management
Styrning av en hel försörjningskedja. I många fall kan det vara svårt att ha kontroll över en hel försörjningskedja, eftersom det enskilda företaget (eller koncernen) ibland inte får tillräckligt med information kring tillverkningen och logistiken. Huruvida det är det största företaget, ursprungsleverantören, eller det sista ledet innan kunden som ska ansvara för att någon eller något företag skall ansvara för Supply Chain Management i hela eller delar av försörjningskedjan är i många fall svårt att avgöra.